Η SQLearn λαμβάνει μέρος στην GSS-VET

Η SQLearn συμμετείχε με επιτυχία στην εκδήλωση της GSS-VET που έλαβε μέρος στην Ισπανία, όπως καθορίζουν οι κανόνες κάθε Erasmus έργου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, συζητήθηκε η πρόοδος που έγινε μετά την τελευταία εκδήλωση καθώς και ποιές ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την επόμενη εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Plovdiv, Βουλγαρίας.